VESTI ORGANA UPRAVLJANJA
Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaj
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine

VESTI
VESTI OU 2018. god
VESTI OU 2017. god
VESTI OU 2016. god
VESTI OU 2015. god
VESTI OU 2014. god
VESTI OU 2013. god
VESTI OU 2012. god
VESTI OU 2011. god
VESTI OU 2010. god
VESTI OU 2010. god
VESTI OU 2009. god
VESTI OU 2008. god
VESTI OU 2007. god
VESTI OU 2006. god
VESTI OU 2005. god
VESTI OU 2004. god

 

2019. god.
 

03/04/2019
Sazivanje 35. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

1. Saziv sa predlogom odluke
2. Poziv svim akcionarima
3. Obaveštenje svim akcionarima
4. Odluka Odbora direktora o imenovanju članova Komisije za glasanje
5. Odluka Odbora direktora o glasanju u odsustvu
-   Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu
6. Odluka Odbora direktora o prisustvu drugih lica
7. Formular Punomoćja
8. Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

 

 

14/03/2019
Održana 34. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Zapisnik sa održane 34. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. možete preuzeti O V D E

 

20/02/2019
Sazivanje 34. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

1. Saziv sa predlogom odluke
- Zahtev Napred razvoj a.d. za sazivanje vanredne sednice Skupštine i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija
- Finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2015. godinu / Konsolidovani finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2015. godinu
- Finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2016. godinu / Konsolidovani finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2016. godinu
- Finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2017. godinu / Konsolidovani finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2017. godinu
2. Poziv svim akcionarima
3. Obaveštenje svim akcionarima
4. Odluka Odbora direktora o imenovanju članova Komisije za glasanje
5. Odluka Odbora direktora o glasanju u odsustvu
- Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu
6. Odluka Odbora direktora o prisustvu drugih lica
7. Punomoćje za glasanje (formular punomoćja)
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem


 

16/01/2019
Održana 33. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Dokumenta sa održane 33. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Zapisnik sa Skupštine možete preuzeti O V D E
Izveštaj sa održane Skupštine možete preuzeti O V D E
Pisanu diskusiju predstavnika akcionara NAPRED RAZVOJ AD Beograd po tački 5. dnevnog reda možete preuzeti O V D E
Odluke donete na Skupštini možete preuzeti O V D E


 

08/01/2019
Izveštaj o preuzimanju akcija

Na osnovu člana 32. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009, 99/2011 i 108/2016) i člana 18. Pravilnika o sadržini i formi ponude za preuzimenje akcija ("Službeni glasnik RS", br. 7/2017), Napred Razvoj a.d. Beograd objavljuje Izveštaj o preuzimanju akcija koji možete pogledati O V D E


 
2018. god.
 

17/12/2018
Sazivanje 33. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Saziv 33. vanredne Skupštine
Poziv za 33. vanrednu Skupštinu
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja)
Glasanje u odsustvu (sa formularom)
Komisija za glasanje
Prisustvo drugih lica
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem


 

14/12/2018
Obrazložena mišljenja Odbora direktora i predstavnika zaposlenih o Ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

Mišljenja Odbora direktora i predstavnika zaposlenih (Sindikalna organizacija Energoprojekt Oprema a.d.) možete pogledati:
- Obrazloženo mišljenje Odbora direktora O V D E
- Obrazloženo mišljenje predstavnika zaposlenih O V D E

 

05/12/2018
Obaveštenje o Ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. BEOGRAD

NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD zajedno sa povezanim licima je dana 30.11.2018. godine dobio Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje akcija Energoprojekt Oprema a.d. broj 1/2-102-2441/28-18.

Dokumentaciju u vezi predmetne Ponude možete pogledati:
- Obaveštenje brokera O V D E
- Obaveštenje Direktora društva O V D E
- Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca Energoprojekt Oprema a.d. Beograd O V D E
- Skraćeni tekst ponude za preuzimanje izdavaoca Energoprojekt Oprema a.d. Beograd O V D E
- MUO obrazac O V D E

 

21/06/2018
Dokumenta sa održane 32. redovne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Zapisnik sa skupštine možete preuzeti O V D E
Izveštaj sa skupštine možete preuzeti O V D E
Odluke donete na Skupštini možete preuzeti O V D E

 

25/05/2018
Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda 32. redovne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda 32. redovne Skupštine mozete pogledati O V D E
Zapisnik sa 78. sednice Odbora direktora mozete pogledati O V D E
Izmenjen Poziv za 32. redovnu sednicu Skupštine mozete pogledati O V D E

 

18/05/2018
Sazivanje 32. redovne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Saziv 32. sednice Skupštine
Poziv za 32. sednicu Skupštine
Godisnji finansijski izvestaj EPO za 2017
Godisnji konsolidovani finansijski izvestaj EPO za 2017
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja)
Glasanje u odsustvu (sa formularom)
Komisija za glasanje
Prisustvo drugih lica
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

 

18/04/2018
Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o oduzimanju prava glasa Energoprojekt Holding ad nad akcijama Energoprojekt Oprema ad od 13.04.2018. godine

Rešenje KHoV možete videti O V D E

 

17/04/2018
Dokumenta sa 31. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. održane 12.04.2018. godine

Zapisnik sa skupštine možete preuzeti O V D E
Izveštaj sa skupštine možete preuzeti O V D E
Odluku o imenovanju člana odbora možete preuzeti O V D E
Odluku o izmeni Statuta možete preuzeti O V D E

 

Izmenjen Poziv 31. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Izmenjen Poziv možete videti O V D E
Odluku o dopuni dnevnog reda možete videti O V D E
Predlog odluke o izmeni Statuta Energoprojekt Oprema a.d. je dostupan O V D E

 

Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda 31. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda možete videti O V D E
Predlog odluke o izmeni Statuta Energoprojekt Oprema a.d. je dostupan O V D E

 

Sazivanje 31. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Sav materijal i odluke možete videti O V D E
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja) je dostupan O V D E

 

Zahtev malih akcionara za sazivanje 31. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Sav materijal i odluke možete videti O V D E

 

Dokumenta sa 30. vanredne sednice Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. održane 02.02.2018.

Materijali sa Skupštine dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Zapisnik sa Skupštine
Izveštaj sa Skupštine

 

Dokumenta sa 29. vanredne sednice Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. održane 29.01.2018.

Materijali sa Skupštine dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Zapisnik sa Skupštine
Izveštaj sa Skupštine
Odluka - Izbor predsednika Skupštine
Odluka - Razrešenje članova odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d.

 

Izmenjen Poziv za 29. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema ad koja će se održati dana 29.1.2018. godine sa početkomo u 10:00 časova u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta

Izmenjen Poziv možete videti O V D E

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o privremenom oduzimanju prava glasa Energoprojekt Holding ad nad akcijama Energoprojekt Oprema ad

Rešenje KHoV možete videti O V D E

 

Odluka Odbora direktora sa 65. sednce održane dana 19.1.2018. godine a po zahtevu malih akcionara o dopuni tačke 1. dnevnog reda 29. vanredne Skupštine

Odluku Odbora direktora možete videti O V D E
Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda 29. vanredne Skupštine društva možete videti O V D E

 

Sazivanje 30. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Sav materijal i odluke možete videti O V D E
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja) je dostupan O V D E

 

Zahtev malih akcionara za sazivanje 30. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Sav materijal i odluke možete videti O V D E

 

Sazivanje 29. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. od strane Odbora direktora

Sav materijal i odluke dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Saziv 63. sednice OD
Informacija sa 63. sednice OD
Oglašavanje održavanja i dnevnog reda sednice Skupštine zakazane po nalogu suda
Utvrđivanje predloga Odluka za sednicu Skupštine
Utvrđivanje teksta Poziva za 29. vanrednu sednicu Skupštine društva
Utvrđivanje teksta Obavešenja
Utvrđivanje teksta Punomoćja
Imenovanje članova komisije za glasanje
Glasanje u odsustvu i isključenje obaveze overe potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa
Utvrđivanje teksta Formulara za evidenciju prisustva za glasanje u odsustvu
Prisustvo drugih lica na Skupštini
Utvrđivanje teksta Uputstva za davanje punomoćja akcionara elektronskim putem

 

Oglašavanje 29. vanredne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. od strane oglašivača Milojka Živanovića

Sav materijal je dostupan klikom na naziv dokumenta:

Saziv 29. vanredne sednice Skupštine
Zahtev Energoprojekt Holding ad za sazivanje 29. vanredne sednice Skupštine
Poziv za 29. vanrednu sednicu Skupštine
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja)
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
Formular za evidenciju prisustva akcionara koji glasaju u odsustvu
Rešenje Privrednog suda u Beogradu
Rešenje Apelacionog privrednog suda u Beogradu

 
2017. god.
 

Obaveštenje o isplati dividende

Više informacija na Obaveštenje o isplati dividende

 

Dokumenta sa 28. godišnje sednice Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Materijali sa Skupštine dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Zapisnik sa Skupštine
Izveštaj sa Skupštine
Odluka - Godišnji izveštaj
Odluka - Godišnji konsolidovani izveštaj
Odluka - raspodela nerasporedjene dobiti

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Energoprojekt Oprema AD

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi, minimalnom sadržaju informacija koje treba uključiti u prospekt i osnovni prospekt i oglašavanju u vezi sa prospektom i Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, društvo Energoprojekt Oprema a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 objavljuje

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFOMRACIJAMA U PRETHODNIH 12 MESECI

 

 

Sazvana 28. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Saziv 28. sednice Skupštine
Poziv za 28. sednicu Skupštine
Godisnji finansijski izvestaj EPO za 2016
Godisnji konsolidovani finansijski izvestaj EPO za 2016
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja)
Glasanje u odsustvu (sa formularom)
Komisija za glasanje
Prisustvo drugih lica
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem

 
2016. god.

Dokumenta sa 27. godišnje sednice Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Materijali sa Skupštine dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Zapisnik sa Skupštine
Izveštaj sa Skupštine
Odluka - Godišnji konsolidovani izveštaj
Odluka - Godišnji izveštaj
Odluka - raspodela nerasporedjene dobiti

 

Sazvana 27. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su klikom na naziv dokumenta:

Saziv 27. sednice Skupštine
Poziv za 27. sednicu Skupštine
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomoćja - zaštićeno)
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
Glasanje u odsustvu - sa formularom
Komisija za glasanje
Prisustvo drugih lica
Uputstvo za glasanje na skupštini
Formular za predlaganje kandidata za članove Odbora direktora - predstavnika malih akcionara (samo za Industriju i Opremu)
Predlog kandidata za Odbor direktora - predstavnika malih akcioniara

 
2015. god.

Obaveštenje o isplati dividende

Više informacija na Obaveštenje o isplati dividende

 

Održana 26. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Materijal sa 26. sednice Skupštine dostupan je ovde (klik na naziv dokumenta):

Javnobeležnički zapisnik sa 26. sednice
Izveštaj sa sednice
Odluka-godišnji konsolidovani izveštaj
Odluka-godišnji izvestaj
Odluka-raspodela dobiti

 

Sazvana 26. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

Saziv 26. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema
Poziv za 26. sednicu skupštine
Obaveštenje akcionarima
Punomoćje za glasanje (formular punomocja - zasticeno)
Uputstvo za davanje punomoćja
Glasanje u odsustvu - sa formularom
Komisija za glasanje

Prisustvo drugih lica

Uputstvo za glasanje na skupstini

 
2014. god.

Održana 25. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Materijal sa 25. sednice Skupštine dostupan je ovde (klik na naziv dokumenta):

Zapisnik sa 25. sednice
Izvestaj sa sednice
Odluka-godisnji konsolidovani izvestaj
Odluka-godisnji izvestaj
Odluka-raspodela dobiti

 

Sazvana 25. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

Saziv 25. godišnje sednice skupštine
Poziv svim akcionarima
Obaveštenje svim akcionarima
Punomoćje za 25. godišnju sednicu skupštine
Uputstvo za davanje punomoćja elektronskim putem
Formular za glasanje u odsustvu

 
2013. god.

Održana 24. godišnja sednica skupštine Energoprojekt Opreme a.d.

Za izveštaj sa skupštine kliknite OVDE
Za zapisnik sa skupštine kliknite OVDE

 

Sazvana 24. godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Objavljeno: četvrtak, 16 maj 2013.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 2. sednice održane dana 14.05.2013. godine saziva 24. godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. za 14.06.2013. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 11:30 časova. Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

Saziv 24. sednice sa predlozima odluka
Obaveštenje svim akcionarima
Poziv svim akcionarima
Formular za glasanje u odsustvu
Punomoćje

 
2012. god.

 

Rešenje APR-a o promeni podataka

Za rešenje APR-a o promeni podataka Društva kliknite OVDE

 

Izveštaj o bitnom dogadjaju

Dana 20.06.2012 u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta održana je 23. redovna godišnja sednica Društva.

Za Izveštaj o bitnom dogadjaju kliknite OVDE
Za zapisnik sa 23. redovne godišnje sednice Društva kliknite OVDE

 

Uskladjeni Osnivacki akt i Statut ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Uskladjen Osnivacki akt i Statu Energoproekt Oprema a.d. sa Zakonom o privrednim društvima.

Za uskladjeni Osnivacki akt Energoprojekt Oprema a.d. kliknite OVDE
Za uskladjen Statut Energoprojekt Oprema a.d. kliknite OVDE

 

Sazvana XXIII godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Objavljeno: ponedeljak, 21 maj 2012.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Oprema svojom odlukom sa 2. sednice održane dana 18.05.2012. godine saziva 23. godišnju sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. za 20.06.2012. godine u Kino sali poslovne zgrade Energoprojekt sa početkom u 10:00 časova. Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

Saziv sa materijalima
- Finansijski izveštaj i izveštaj revizora
- Konsolidovani izveštaj i izveštaj revizora
- Godišnji izveštaj o poslovanju
Poziv svim akcionarima
Obaveštenje svim akcionarima
Formular za glasanje u odsustvu
Punomoćje

Održana XXII vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za Zapisnik sa XXI vanredne sednice kliknite OVDE

Sazvana XXII vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Obaveštenje o sazivu 22. vanredne Skupštine Energoprojekt Oprema a.d

Objavljeno: ponedeljak, 02 april 2012.

Na osnovu ovlašćenja iz člana 136. Stav 2. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema a.d., svojom odlukom sa 13.sednice održane dana 02.04.2012. godine saziva 22. Vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. za 26.04.2012. godine, u Kino Sali poslovne zgrade Energoprojekt, Beoograd, Bulevar Mihaila Pupina 12,sa početkom u 10 časova. Saziv Skupštine, kao i svi drugi materijali dostupni su ovde (klik na naziv dokumenta):

Odluka Upravnog Odbora - Imenovanje komisije za glasanje
Saziv sa materijalima
Poziv svim akcionarima
Obaveštenje svim akcionarima
Odluka UO Oprema o isključenju overe
Biografije kandidata za Odbor direktora Energoprojekt Oprema a.d.
Punomoćje
Formular za glasanje u odsustvu

Održana XXI vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za materijal sa XXI sednice Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. kliknite:

Za Izveštaj o bitnom dogadjaju kliknite OVDE

Za Zapisnik sa XXI vanredne sednice kliknite OVDE
- Odluka o uskladjivanju Osnivačkog akta (01.02.2012) OVDE

- Statut Energoprojekt Oprema ad (01.02.2012) OVDE
- Poslovnik o radu Skupštine Energoprojekt Oprema ad (01.02.2012) OVDE

Za KODEKS (01.02.2012) kliknite OVDE

2011. god.
 

Sazvana XXI vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za kompletan materijal za XXI sednicu Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. kliknite: OVDE
Za više informacija kliknite : OVDE

24.06.2011. ODRŽANA XX SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA ad

Za više informacija kliknite : OVDE

Sazvana XX sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za kompletan materijal za XX sednicu Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. kliknite: OVDE
Za više informacija kliknite : OVDE
Za obaveštenja kliknite : OVDE

Sazvana XIX vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za više informacija kliknite : OVDE
Za obaveštenja o sednici kliknite : OVDE

Sazvana XVIII vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d..

Za više informacija kliknite : OVDE
Za obaveštenja o sednici kliknite: OVDE

2010. god.
 

Upravni odbor Energoprojekt Opreme a.d. je dana 22.07.2010. godine doneo Odluku o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje potpuno podređenog društva Energo Management Group d.o.o. Beograd

Zapisnik sa sednice možete preuzeti: OVDE

Održana XVII sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema ad

Dana 25. juna 2010. godine održana je XVII sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa početkom u 12:30 časova u kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 u Beogradu.

Zapisnik sa sednice možete preuzeti: OVDE

Sazvana XVII godišnja sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

Za više informacija kliknite : OVDE

Usvojen predlog o promeni organizacione seme EP Oprema.

Zapisnik sa sednice na kojoj je razmatran predlog i doneta odluka za promenu organizacione seme EP Oprema usvojen je dana 28.04.2010. Nakon verifikacije org. sema se primenjuje od 01.05.2010.godine. Ovaj datum ce biti unet u tekst odluke o izmeni Sistematizacije koji potpisuje Direktor Drustva.

Za više informacija kliknite : OVDE

2009. god.
 

Izveštaj o bitnom dogadjaju - POKRETANJE POSTUPKA STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Oprema a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07073186, delatnost 45250) objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - (POKRETANJE POSTUPKA STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE.

Za više informacija kliknite : OVDE

Održana XVI sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema ad

Dana 09. oktobra 2009. godine održana je XVI sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa početkom u 12:30 časova u kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 u Beogradu.

Zapisnik sa sednice možete preuzeti: OVDE

Održana XV sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema ad

Dana 07. oktobra 2009. godine održana je XV sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa početkom u 10:30 časova u kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 u Beogradu.

Zapisnik sa sednice možete preuzeti: OVDE

Sazvana XV sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema ad za 07.10.2009. godine

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sdržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa a.d. Energoprojekt Oprema objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. SAZIVA XV SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija: XV sednica Skupštine akcionara

15.06.2009. ODRŽANA XIV SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA ad

Dana 15. juna 2009. godine održana je XIV sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. sa početkom u 9. časova u kino sali Poslovne zgrade Energoprojekta, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 u Beogradu.

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE

Sazvana XIV sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema ad za 15.06.2009. godine

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sdržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa a.d. Energoprojekt Oprema objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. SAZIVA XIV SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Sazvana XIII sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 10.02.2009. godine

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sdržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa a.d. Energoprojekt Oprema objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. SAZIVA XIII SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija: XIII sednica Skupštine akcionara
2008. god.
 

Izveštaj sa XII godišnje sednice Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema i dan dividende za 17.06.2008. godine

XII sednica Skupštine održana je 17.06.2008. godine.

Za više informacija: Izveštaj sa XII sednice Skupštine akcionara

Sazvana XII godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema i dan dividende za 17.06.2008. godine

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sdržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa a.d. Energoprojekt Oprema objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 17. sednici održanoj dana 16.04.2008. god. SAZIVA XII GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE I DAN DIVIDENDE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija:XII sednica Skupštine akcionara
2007. god.  

Održana XI sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema 20.06.2007. godine

XI sednica Skupštine održana je 20.06.2006. godine.

Za više informacija: Izveštaj sa XI sednice Skupštine akcionara

Sazvana XI sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 20.06.2007. godine

Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sdržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa a.d. Energoprojekt Oprema objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 7. sednici održanoj dana 20.06.2007. god. SAZIVA XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija: XI sednica Skupštine akcionara
2006. god.  

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara Energoprojekt Oprema a.d.

X sednica Skupštine održana je 20.12.2006. godine. Izveštaj u prilogu.

Za više informacija: Izveštaj sa X sednice Skupštine akcionara

Sazvana X sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 20.12.2006. godine

Na osnovu čl. 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Energoprojekt Oprema a.d. objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 21. Osnivačkog akta i čl. 8 Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 140. sednici održanoj 28.11.2006. god. SAZIVA X SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija: X sednica Skupštine akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara Energoprojekt Oprema a.d.

IX sednica Skupštine održana je 10.11.2006. godine. Izveštaj u prilogu.

Za više informacija: Izveštaj sa IX sednice Skupštine akcionara

Sazvana IX sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 10.11.2006. godine

Na osnovu čl. 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6 st. 1. tač. 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Energoprojekt Oprema a.d. u zakonskom roku objavljuje, IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 23. Statuta, Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 137. sednici od 10.10.2006. god. SAZIVA IX SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija:IX sednica Skupštine akcionara

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara Energoprojekt Oprema a.d.

VIII sednica Skupštine održana je 24.05.2006. godine. Izveštaj u prilogu.

Za više informacija: Izveštaj sa VIII sednice Skupštine akcionara

Sazvana VIII sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 24.05.2006. godine

Na osnovu čl. 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6 st. 1. tač. 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Energoprojekt Oprema a.d. u zakonskom roku objavljuje, IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 23. Statuta, Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 128. sednici od 17.03.2006. god. SAZIVA VIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. IZ BEOGRADA

Za više informacija: VIII sednica Skupštine akcionara
2005. god.  

Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara Energoprojekt Oprema a.d.

VII sednica Skupštine održana je 25.05.2005. godine. Izveštaj u prilogu.

Za više informacija: Izveštaj sa VII sednice Skupštine akcionara

Sazvana VII sednica Skupštine akcionarskog društva Energoprojekt Oprema za 25.05.2005. godine

Na osnovu čl. 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6 st. 1. tač. 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Energoprojekt Oprema a.d. u zakonskom roku objavljuje, IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU.

Na osnovu čl. 23. Statuta, Upravni odbor Energoprojekt Oprema A.D. saglasno odluci donetoj na 114. sednici od 17.03.2005. god. SAZIVA VII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT OPREMA IZ BEOGRADA

Za više informacija: VII sednica Skupštine akcionara
2004. god.  

 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana